Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 18. 10. 2018, 21:12:47

Svátek

Svátek má Lukáš

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů.

Lhůty:
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3,
písm. a) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu
(§ 14 odst.3,písm.b)-3dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst.
5) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či
nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny:
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup
(§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 
odst. 3) - od 1. 1. 2002 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Kdo může o informaci požádat
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
o informaci žádá

Kdo informaci poskytne
- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby
(národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických
stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech
atd.)
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho,
kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným
pomocí telekomunikačního zařízení
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo
není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat
- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a 
kdo ji činí
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li
upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí
žadateli do tří dnů
- pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci
nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro
vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani
nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci
odepřel
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději
do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu,
který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech
samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada
rozhoduje zastupitelstvo obce)
- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od
předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat
návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 

Vyřešené žádosti

ISTAV MEDIA, s.r.o. 21.2.2017

Záznam o poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb., dne 6.3.2017

p. Martin Ambros - vyvěšeno 12.4.2017

Žádost o inf. dle z.č. 106/1999 Sb. Českomoravská světelná s.r.o. Bohumilice

Odpověď na žádost dle z.č. 106/1999 Sb. - V.O. - Českomoravská světelná, s.r.o., Bohumilice - vyvěšeno: 21.6.2017

CODES CZ s.r.o., TRUTNOV - sociální bydlení - vyvěšeno dne: 11.7.2017

žádost o inf. podle zák. 106/99 Sb. - vyvěšeno dne 17.8.2017

Záznam o poskytnutí informace 29.9.2017 - pouť

Záznam o poskytnutí informace dne 2.10.2017 Pouť

Záznam o poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb.,- vyvěšeno dne 13.12.2017

Oprava z 19.6.2018 - Odpověď na čj. 422/2018- seznam právn. osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů - vyvěšeno 29.8.2018

Oprava z 16.7.2018 - Reakce na doplnění - čj. 445/2018 - vyvěšeno 29.8.2018